định kiến giao tiếp

Nghệ thuật giao tiếp để thành công nếu xóa bỏ những định kiến này

Sự định kiến cũng có thể là sự phân biệt và kỳ thị. Nó bắt nguồn từ đâu? Từ việc không hiểu rõ đối tượng. Và sự không hiểu rõ bắt nguồn từ đâu? Vì trước khi hiểu, ta đã bắt đầu có những định kiến sẵn cho nó. Như câu “We hate some people more »