xã hội hiện đại

Trước khi xây dựng một xã hội bình đẳng cần phải phá vỡ khuôn mẫu về giới

Sở dĩ có những hình mẫu tiêu cực được dựng lên nhằm đe dọa những người đàn ông và phụ nữ rằng họ không được đi ngược với những khuôn mẫu đã được xây dựng và định hình. Nếu đi ngược lại, họ sẽ trở thành những thành phần tiêu cực và bị lên án more »